Paslaugos

Šiaulių PPAR teikia plataus profilio paslaugas įmonėms ir individualiems asmenims.

Nenugalimos jėgos (Force majeure) pažymos

NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES LIUDIJANČIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMAS

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra įgalioti valstybės išduoti pažymas apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, kilusias ar egzistavusias Šiaulių ir Telšių apskrityse. Pažymos išduodamos juridiniams asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi komercine-ūkine veikla. Konstatavus force majeure aplinkybes asmuo atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą.

Force majeure sąvoka apibūdinamos nepaprastos aplinkybės, kurių negalima kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu bei negalima užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Aplinkybes gali sukelti karas, piratavimas, sabotažas, stichinė nelaimė (pvz. audra, ciklonas, žemės drebėjimas, potvynis, gaisras), boikotas, streikas, lokautas ir pan. Force majeure aplinkybėmis taip pat gali būti pripažinti teisėti ar neteisėti valstybės institucijų veiksmai bei atskirų pareigūnų veiksmai.

Asmuo, norintis gauti pažymą, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą Šiaulių PPAR generaliniam direktoriui. Prašymą pasirašo administracijos vadovas ar savininkas ar jų įgalioti asmenys;
  2. sutartį bei jos lydimuosius dokumentus, pagal kuriuos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų;
  3. kompetentingų tarnybų išduotus dokumentus, įrodančius nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą;
  4. dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo nedelsdamas pranešė apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai;
  5. dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių mastą;
  6. dokumentą apie Šiaulių PPAR sumokėtą 200 eurų žyminį mokestį.
  7. prireikus- kitus papildomus dokumentus.

Šiaulių PPAR išnagrinėja prašymą ir išduoda pažymą arba motyvuotai atsisako ją išduoti per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo. Prireikus Šiaulių PPAR gali per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo kreiptis į asmenį su rašytiniu prašymu patikslinti ir (ar) papildyti pateiktus dokumentus. Tokiu atveju prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo visų patikslintų ir (ar) papildytų dokumentų gavimo Šiaulių PPAR dienos.

Daugiau informacijos: Edita Grigaliauskienė +370 686 14 401.

Pažymos išduodamos remiantis šiais teisės aktais:

Atgal