Projektai

Peržiūrėkite šiuo metu įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus.

Organinių trąšų ir precizinio ūkininkavimo klasterio eksporto rinkų plėtra ir tarptautiškumo stiprinimas

 

 

Projekto tikslas – skatinti į eksportą orientuoto Organinių trąšų ir precizinio ūkininkavimo klasterio tarptautinį konkurencingumą ir plėtrą.

Projekto veiklos nukreiptos Organinių trąšų ir precizinio ūkininkavimo klasterio, veikiančio Lietuvos vidurio ir vakarų (toliau – VVL) regione, stiprinimui, jo tarptautiškumo, įskaitant narystę tarptautiniuose tinkluose, skatinimui, klasterio bei jo produkcijos, skirtos dirvožemio gerinimui, žinomumo didinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai. Pagrindinis klasterio vektorius – organinių trąšų vystymas, gamyba ir tiekimas į užsienio rinkas.

Projektu būtų sprendžiamos tokios problemos kaip nepakankamas klasterio, o kartu ir jo narių, tarptautinis žinomumas, kas neleidžia išnaudoti klasteriui priklausančių įmonių gamybinio potencialo, pritraukti stambių pirkėjų ir užsakovų, optimizuoti visas produktų kūrimo ciklo grandis ir tokiu būti didinti eksporto pajamas, o kartu ir tarptautinį konkurencingumą.

Projektu siekiama paskatinti Organinių trąšų ir precizinio ūkininkavimo klasterio narių – eksportuojančių MVĮ – įsitraukimą į tarptautines tinklų grandines ir pozicijų jose stiprinimą. Bus investuojama  į MVĮ partnerystės kultūros stiprinimą, MVĮ tinklo dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose skatinimą. Tarptautinės konferencijos, parodos, B2B susitikimai, verslo misijos dažnai vyksta integruotai su MTEPI veiklų iniciatyvomis, todėl dalyvaujant partnerystę skatinančiuose renginiuose, tinkluose bus užmegzti ryšiai su tarptautiniais partneriais, asocijuotomis verslo struktūromis.

Numatomas projekto rezultatas – išaugęs VVL regione veikiančio Organinių trąšų ir precizinio ūkininkavimo klasterio bei jo narių tarptautinis žinomumas, iš to sekantis klasterio narių eksporto augimas ir didėjantis tarptautinis konkurencingumas.

Projektas įgyvendinamas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklos „Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“

Projekto vertė– 405 191,87 EUR (skiriamas finansavimas 234 820,83 Eur)

Projekto trukmė –  (2024 m. 02 mėn.– 2026 m. 02 mėn.)

Projekto pavadinimas – „Organinių trąšų ir precizinio ūkininkavimo klasterio eksporto rinkų plėtra ir tarptautiškumo stiprinimas“

Projekto numeris –02-026-K-0004

Projekto finansavimo šaltinis – Bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

 

Atgal